Uw veiligheid thuis is ook onze zorg.

De veiligheid van onze cliënten, en die van hun gezinsleden is voor Zorg voor Elkaar Rotterdam belangrijk. Daarom hebben wij bij al onze cliënten aandacht voor mogelijke tekenen van huiselijk geweld, verwaarlozing of (kinder)mishandeling.

Mishandeling of verwaarlozing in welke vorm dan ook, is niet aanvaardbaar. Vaak zien zorgverleners als eerste de gevolgen hiervan. Zij spelen een belangrijke rol bij het signaleren van huiselijke geweld, verwaarlozing of (kinder)mishandeling van een cliënt.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Zorg voor Elkaar Rotterdam werkt ook met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin de stappenplan is beschreven bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De stappenplan

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of (kinder)mishandeling doorlopen onze zorgmedewerkers de volgende 5 verplichte stappen:
1. We brengen in eerste instantie de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart en leggen dit vast in het cliëntendossier.
2. We gaan in overleg met collega’s en leidinggevende . Indien hier behoefte voor is ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. We voeren een gesprek met de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en/of ouders.
4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo nodig overleggen we met Veilig Thuis.
5. We maken een beslissing: hulp organiseren of een melding maken.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op:

– meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode.
– Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd: de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.